Famicord je najveća evropska banka za matične ćelije sa preko 800.000 hiljada uskladištenih uzoraka koja svake godine pošalje preko 1000 uzoraka za terapiju u bolnice širom svijeta. Bio Save je ponosan što je u mogućnosti da ponudi vrhunsku evropsku medicinu građanima Crne Gore.